میوه های سبدی و کیسه ای

سیب زرد 10 کیلویی

سیب زرد جعبه ای هر کیلو 10500 تومان
جعبه ها حدود 10 کیلو

سیب سرخ جعبه ای هر کیلو 10500 تومان
جعبه ها حدود 10 کیلو

پرتقال والن جعبه 15 کیلویی

وزن هر جعبه حدود 15 کیلو
هر کیلو 16500 تومان