میوه تعاونی

میوه سبدی طرح تنظیم بازار

پرتقال تعاونی

Plan Icon

وزن هر جعبه حدود 15 کیلو
هر کیلو 000 تومان

سیب زرد تعاونی

Plan Icon

وزن هر جعبه حدود 10 کیلو
هر کیلو 000 تومان

سیب سرخ تعاونی

Plan Icon

وزن هر جعبه حدود 10 کیلو
هر کیلو 000 تومان