12,000تومان

سبزی خوردن
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon

7,500تومان

کاهو
پس از سفارش می توانید مقدار را تغییر دهید
Plan Icon

3,500تومان

کرفس
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon

0تومان

کنگر
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon

9,000تومان

باقلا
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon

9,000تومان

سبزی خورش و آش
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon

9,000تومان

اسفناج
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon