15,000تومان

خرمای بوشهر (10 موجود است)
پس از سفارش مقدار را تغییر دهید
Plan Icon

37,000تومان

ارده (3 موجود است)
پس از سفارش می توانید تعداد را تغییر دهید
Plan Icon

130,000تومان

گردو تبریزی پوست کاغذی
Plan Icon

حداقل سفارش هندوانه ۵ کیلو میباشد
قیمت بر مبنای ۵ کیلو است
98,000تومان

گردو آمریکایی
Plan Icon

حداقل سفارش هندوانه ۵ کیلو میباشد
قیمت بر مبنای ۵ کیلو است
19,000تومان

ارده (ظرف نیم کیلو) (4 موجود است)
پس از سفارش می توانید تعداد را تغییر دهید
Plan Icon

15,000تومان

شیره (ظرف نیم کیلو) (10 موجود است)
پس از سفارش می توانید تعداد را تغییر دهید
Plan Icon

29,000تومان

شیره انگور (10 موجود است)
پس از سفارش می توانید تعداد را تغییر دهید
Plan Icon

49,000تومان

رب انار (6 موجود است)
پس از سفارش می توانید تعداد را تغییر دهید
Plan Icon

25,000تومان

رب انار (ظرف نیم کیلو) (6 موجود است)
پس از سفارش می توانید تعداد را تغییر دهید
Plan Icon